Perancangan

Rancangan Pelajaran Tahunan


PENGETAHUAN TENTANG BAHASA MELAYU


 • Pra-U Atas
Tajuk-tajuk Kertas 1  2010Bil./
Minggu/Tarikh
Tajuk
Catatan
Minggu 1
4 – 8 Jan
Pengenalan tajuk-tajuk perbincangan tahun 2010, skop kajian dan pembahagian tugasan pembentangan.

1.0
Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu

1.1
Minggu 2
11-15 Jan
Asal Usul Bahasa Melayu
·        Konsep “Melayu”
·        Salasilah bahasa Melayu
Hipotesis tempat asal bahasa Melayu

1.2
Minggu 2
11-15 Jan
Bahasa Melayu Kuno
 • Definisi bahasa Melayu kuno
 • Ciri bahasa Melayu kuno
 • Bahan bukti

1.3
Minggu 3
18 - 22
Jan
Bahasa Melayu Klasik
 • Definisi bahasa Melayu klasik
 • Ciri bahasa Melayu klasik
 • Perkembangan aksara Jawi
 • Bahan bukti

1.4
Minggu 4
25 - 29
Jan
Bahasa Melayu Moden
 • Konsep bahasa Melayu moden
 • Tahap perkembangan bahasa Melayu moden
 • Bahasa Melayu moden pramerdeka
 • Bahasa Melayu moden pascamerdeka

1.5
Minggu 5
1 - 5
Feb
Unsur Asing Dalam Bahasa Melayu
 • Latar belakang peminjaman bahasa
 • Bahasa sumber
            − bahasa Sanskrit
            − bahasa Arab
            − bahasa Parsi
            − bahasa Jawa
            − bahasa Cina
            − bahasa Tamil
            − bahasa Portugis
            − bahasa Belanda
            − bahasa Inggeris

2.0
Dinamika Bahasa Melayu

2.1
Minggu 6
8 - 12
Feb
Variasi Bahasa
 • Definisi variasi bahasa
 • Jenis variasi bahasa dan cirinya


2.2
Minggu 6
8 - 12
Feb
Laras Bahasa
 • Definisi laras bahasa
 • Jenis laras bahasa dan cirinya

2.3
Minggu 7
15 - 19
Feb
Wacana
 • Definisi wacana
 • Ciri wacana
 • Penanda wacana

2.4
Minggu 8
22 - 26
Feb
Retorik
 • Definisi retorik
 • Jenis retorik dan cirinya
 • Teknik penyampaian idea

2.5
Minggu 9
1 - 5
Mac
Kesantunan berbahasa
 • Definisi kesantunan berbahasa
 • Ciri kesantunan berbahasa

Minggu 10
PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH 1 (PKS 1)

3.0
Sistem Bahasa Melayu

3.1
Minggu 11
22 - 26
Mac


Fonologi
·     Definisi fonologi
·   Konsep bunyi, fonem, huruf, dan suku kata
·   Penggolongan bunyi bahasa
·   Cara menghasilkan bunyi bahasa
·   Sistem ejaan bahasa Melayu
·   Tanda baca

3.2
Minggu 12
30 Mac - 2
April
Tatabahasa
 • Definisi tatabahasa
 • Bahagian tatabahasa
           (i) Morfologi
           (ii) Sintaksis

3.2.1
Minggu 12
30 Mac - 2
April


Minggu 13
5 - 9
April
Minggu 14
12 - 16
AprilMinggu 15
19 - 23 AprilMinggu 16
26 - 30
April
Morfologi
 • Definisi morfologi
 • Konsep morfem
 • Konsep perkataan
 • Bentuk kata
 • Proses pembentukan kata
 • Pengimbuhan
 • Pemajmukan
 • Penggandaan
 • Golongan kata
            (i) Kata nama
                 am
               – khas
               – ganti nama
            (ii) Kata kerja
                 – transitif
      tak transitif
            (iii) Kata adjektif
– kata adjektif sifatan atau keadaan
– kata adjektif warna
– kata adjektif ukuran
– kata adjektif bentuk
– kata adjektif waktu
– kata adjektif jarak
– kata adjektif cara
– kata adjektif perasaan
– kata adjektif pancaindera
            (iv) Kata tugas
– kata hubung
– kata seru
– kata tanya
– kata perintah
– kata pangkal ayat
– kata bantu      
– kata penguat
– kata penegas
– kata nafi
– kata pemeri
– kata sendi nama
– kata pembenar
– kata arah
– kata bilangan
– kata penekan
– kata pembenda

3.2.2
Minggu 17
3 - 7
Mei


Minggu 18
10 - 14
MeiSintaksis
 • Definisi sintaksis
 • Ayat
(i) Definisi ayat
(ii) Binaan ayat          
(iii) Pola-pola ayat dasar
 • Frasa
(i) Definisi frasa
(ii) Jenis frasa
(iii) Binaan frasa
 • Klausa
(i) Definisi klausa
(ii) Jenis klausa
 • Susunan ayat
(i) Susunan biasa
(ii) Susunan songsang
 • Ragam ayat
(i) Ayat aktif
(ii) Ayat pasif


Minggu 19
17 - 21
Mei
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 20
24 - 28 Mei

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 21
31 Mei - 4
Jun
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 22
21 - 25
Jun
Analisis dan perbincangan Soalan dan Jawapan PPT


Minggu 23
28 - 2
Julai

Minggu 24
5 - 9
Julai
 • Jenis ayat
(i) Ayat penyata
(ii) Ayat perintah
(iii) Ayat seru 
(iv) Ayat Tanya
 • Bentuk ayat
(i) Ayat tunggal
            (ii) Ayat majmuk
 • Proses penerbitan ayat
(i) Konsep ayat terbitan
(ii) Proses penerbitan ayat
– pengguguran
– penyusunan semula
             – peluasan

Minggu 25
12 - 16
Julai
PKS 2

Minggu 26
19 - 23
Julai
Analisis dan perbincangan Soalan dan Jawapan PKS 2

                      

3.3
Minggu 27
26 - 30
Julai
Minggu 28
2 - 6
Ogos
Semantik
 • Definisi semantik
 • Konsep dan makna
 • Perubahan makna
 • Perkaitan makna perkataan dari segi:
(i) Leksikal
– sinonim
– antonim
– hiponim
– homonim
– polisemi
(ii) Konteks
– denotatif
             – konotatif     

Minggu 29
9 - 13
Ogos
Ulang kaji Sistem Bahasa Melayu – Morfologi dan Sintaksis


Minggu 30
16 - 20
Ogos

PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

Minggu 31
23 - 27 Ogos
PEPERIKSAAN PERCUBAAN STPM

Minggu 32
30 - 3
Sept
Perbincangan tentang Soalan dan Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM

Minggu 33
20 - 24
Sept
Perbincangan tentang Soalan dan Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM

Minggu 34
27 - 1 Okt.
Perbincangan/Analisis Soalan dan Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM Negeri-Negeri

Minggu 35
4 - 8
Okt.
Perbincangan/Analisis Soalan dan Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM Negeri-Negeri

Minggu 36
11 - 15
Okt.
Perbincangan/Analisis Soalan dan Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM Negeri-Negeri

Minggu 37
18 - 22
Okt.
Perbincangan/Analisis Soalan dan Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM Negeri-Negeri

Minggu 38
25 - 29
Okt.
Perbincangan/Analisis Soalan dan Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM Negeri-Negeri

Minggu 39
1 – 5 Nov.
Ulang kaji/Analisis Kertas-kertas Soalan STPM 910/1 Kertas 1 tahun 2002 – 2009
Menjawab soalan-soalan STPM Kertas 1 Tahun 2002 – 2009

Minggu 40
8 – 12 Nov.
Ulang kaji/Analisis Kertas-kertas Soalan STPM 910/2 Kertas 2 tahun 2002 – 2009
Menjawab soalan-soalan STPM Kertas 1 Tahun 2002 – 2009

Minggu 41
15 - 19
Nov
Ulang kaji/Analisis Kertas-kertas Soalan STPM 910/1 Kertas 1 tahun 2002 – 2009
Menjawab soalan-soalan STPM Tahun 2002 – 2009

Minggu 42
22 - 26
Nov
PEPERIKSAAN STPM                                           
Ketua Unit
Bahasa Melayu Prauniversiti
SMK. Bandar Baru Salak Tinggi


 KECEKAPAN BERBAHASA MELAYU

Tajuk-tajuk Kertas 2 2010


Minggu
Tajuk
Catatan
1
4 – 8 Jan
Pengenalan tajuk-tajuk perbincangan karangan/ esei tahun 2010, skop kajian dan pembahagian tugasan pembentangan karangan.

2
11-15 Jan
Perbincangan Karangan Pertama
 • Isu Pemanasan Global
Analisis Kesalahan Bahasa 1

3
18 - 22
Jan
Rumusan Karangan Pertama
 • Isu Kenaikan Harga Barang                 
Alih Bentuk Teks 1
 • Teks Prosa Moden - Cerpen

4
25 - 29
Jan
Perbincangan Karangan Kedua
 • Isu Penganjuran Sukan Peringkat Antarabangsa
Analisis Kesalahan Bahasa 2

5
1 - 5
Feb
Rumusan Karangan Kedua
 • Isu Pengaruh Filem                                  
Alih Bentuk Teks 2
 • Teks Syair

6
8 - 12
Feb
Perbincangan Karangan Ketiga
 • Bangunan atau Tempat Bersejarah
Analisis Kesalahan Bahasa 3

7
15 - 19
Feb
Rumusan Karangan Ketiga
 • Isu Pelupusan Sampah                                  
Alih Bentuk Teks 3
 • Teks Prosa Klasik

8
22 - 26
Feb
Perbincangan Karangan Keempat
 • Masalah Bencana Alam
Analisis Kesalahan Bahasa 4

9
1 - 5
Mac
Rumusan Karangan Keempat
 • Isu Banjir Kilat                
Alih Bentuk Teks 4
 • Teks Undang-undang

10
PENILAIAN KURIKULUM SEKOLAH 1 (PKS 1)

11
22 - 26
Mac
Perbincangan Karangan Kelima
 • Meningkatkan Kecemerlangan Pendidikan
Analisis Kesalahan Bahasa 5

12
30 Mac - 2
April
Rumusan Karangan Kelima
 • Isu Perikanan                                  
Alih Bentuk Teks 5
 • Teks Iklan

13
5 - 9
April
Perbincangan Karangan Keenam
 • Perniagaan Internet
Analisis Kesalahan Bahasa 6

14
12 - 16
April
Rumusan Karangan Keenam
 • Isu Teknologi Maklumat                                  
Alih Bentuk Teks 6
Teks Prosa Klasik

15
19 - 23 April
Perbincangan Karangan Ketujuh
 • Jenayah Ragut dan Langkah untuk Menanganinya
Analisis Kesalahan Bahasa 7

16
26 - 30
April
Rumusan Karangan Ketujuh
 • Isu Jenayah Ragut                
Alih Bentuk Teks 7
·     Teks Gurindam

17
3 - 7
Mei
Perbincangan Karangan Kelapan
 • Penggunaan Kad Kredit
Analisis Kesalahan Bahasa 8

18
10 - 14
Mei
Rumusan Karangan Kelapan
 • Isu Tabiat Merokok              
Alih Bentuk Teks 8
 • Teks Dailog – Drama

19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

22
21 - 25
Jun
Perbincangan Karangan Kesembilan
 • Masalah Perumahan
Analisis Kesalahan Bahasa 9

23
28 - 2
Julai
Rumusan Karangan Kesembilan
 • Isu Belia                                   
Alih Bentuk Teks 9
 • Teks Prosa Klasik


24
5 - 9
Julai
Perbincangan Karangan Kesepuluh
 • Penyakit Kanser
Analisis Kesalahan Bahasa 10

25
12 - 16
Julai
PKS 2

26
19 - 23
Julai
Rumusan Karangan Kesepuluh
 • Isu Penjenamaan Barang                                  
Alih Bentuk Teks 10
 • Teks Prosa Moden - Novel


27
26 - 30
Julai
Perbincangan Karangan Kesebelas
 • Sekolah Kluster
Analisis Kesalahan Bahasa 11

28
2 - 6
Ogos
Rumusan Karangan Kesebelas
 • Isu Makanan Segera                                  
Alih Bentuk Teks 11
 • Teks Syair

29
9 - 13
Ogos
Perbincangan Karangan Kedua belas
 • Masalah Keracunan Makanan
Analisis Kesalahan Bahasa 12

30
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/STPM

31
PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM/STPM

32
Perbincangan tentang Soalan dan Jawapan Peperiksaan Percubaan STPM

33
20 - 24
Sept
Rumusan Karangan Kedua belas
 • Isu Industri Desa                         
Alih Bentuk Teks 12
 • Teks Sajak

34
27 - 1 Okt.
Perbincangan Karangan Ketiga belas
 • Pelaburan Asing
Analisis Kesalahan Bahasa 13

35
4 - 8
Okt.
Rumusan Karangan Ketiga belas
 • Isu Jenayah Juvenil                                
Alih Bentuk Teks 13
 • Teks Undang-undang

36
11 - 15
Okt
Perbincangan Karangan Keempat belas
 • Pengangkutan Awam
Analisis Kesalahan Bahasa 14

37
18 - 22
Okt
Rumusan Karangan Keempat belas
 • Isu Skim Cepat Kaya                
Alih Bentuk Teks 14
 • Teks Prosa Klasik

38
25 - 29
Okt
Perbincangan Karangan Kelima belas
 • Perubatan Alternatif
Analisis Kesalahan Bahasa 15

39
1 – 5 Nov.
Rumusan Karangan Kelima belas
 • Isu Orang Gaji Asing                

40
8 - 12
Ulang kaji/Analisis Kertas-kertas Soalan STPM 910/2 Kertas 2 tahun 2002 – 2009

41
15 - 19
Nov
Ulang kaji/Analisis Kertas-kertas Soalan STPM 910/2 Kertas 2 tahun 2002 – 2009

42
PEPERIKSAAN STPM
Ketua Unit
Bahasa Melayu Prauniversiti
SMK. Bandar Baru Salak TinggiPENGETAHUAN TENTANG BAHASA MELAYU

 • Pra-U Bawah 

Tajuk-tajuk Kertas 1  Pra-U B 2010

Bil./
Minggu/Tarikh
Tajuk
Catatan
Minggu 18
10 - 14
Mei
Minggu 19
17 - 21
Mei
·         Pendaftaran Tingkatan 6 Rendah
·         Penerangan dan pengenalan tajuk-tajuk perbincangan tahun 2010, skop kajian dan pembahagian tugasan pembentangan.
·         Suai kenal dengan pelajar Tingkatan 6.

1.0
Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu

Minggu 20
24 - 28 Mei

Asal Usul Bahasa Melayu
·        Konsep “Melayu”
·        Salasilah bahasa Melayu
·        Hipotesis tempat asal bahasa Melayu

Minggu 21
31 Mei - 4
Jun
Orientasi Tingkatan 6 Rendah

Minggu 22
21 - 25
Jun
Bahasa Melayu Kuno
 • Definisi bahasa Melayu kuno
 • Ciri bahasa Melayu kuno
 • Bahan bukti

Minggu 23
28 - 2
Julai


Bahasa Melayu Klasik
 • Definisi bahasa Melayu klasik
 • Ciri bahasa Melayu klasik
 • Perkembangan aksara Jawi
 • Bahan bukti

Minggu 24
5 - 9
Julai
Bahasa Melayu Moden
 • Konsep bahasa Melayu moden
 • Tahap perkembangan bahasa Melayu moden
 • Bahasa Melayu moden pramerdeka
 • Bahasa Melayu moden pascamerdeka

Minggu 25
12 - 16
Julai
PKS 2

Minggu 26
19 - 23
Julai
Unsur Asing Dalam Bahasa Melayu
 • Latar belakang peminjaman bahasa
 • Bahasa sumber
          − bahasa Sanskrit
          − bahasa Arab
          − bahasa Parsi
          − bahasa Jawa
          − bahasa Cina
          − bahasa Tamil
          − bahasa Portugis
          − bahasa Belanda
          − bahasa Inggeris

2.0
Dinamika Bahasa Melayu

Minggu 27
26 - 30
Julai
Variasi Bahasa
 • Definisi variasi bahasa
 • Jenis variasi bahasa dan cirinya


Minggu 28
2 - 6
Ogos
Laras Bahasa
 • Definisi laras bahasa
 • Jenis laras bahasa dan cirinya

Minggu 29
9 - 13
Ogos
Wacana
 • Definisi wacana
 • Ciri wacana
 • Penanda wacana

Minggu 30
16 - 20
Ogos
Retorik
 • Definisi retorik
 • Jenis retorik dan cirinya
 • Teknik penyampaian idea

Minggu 31
23 - 27 Ogos
Kesantunan berbahasa
 • Definisi kesantunan berbahasa
 • Ciri kesantunan berbahasa

3.0
Sistem Bahasa Melayu

Minggu 32
30 - 3
Sept
Fonologi
·     Definisi fonologi
·   Konsep bunyi, fonem, huruf, dan suku kata
·   Penggolongan bunyi bahasa
·   Cara menghasilkan bunyi bahasa
·   Sistem ejaan bahasa Melayu
·   Tanda baca

Minggu 33
20 - 24
Sept
Tatabahasa
 • Definisi tatabahasa
 • Bahagian tatabahasa
           (i) Morfologi
           (ii) Sintaksis

Minggu 34
27 - 1 Okt.Minggu 35
4 - 8
Okt.Minggu 36
11 - 15
Okt.Morfologi
 • Definisi morfologi
 • Konsep morfem
 • Konsep perkataan
 • Bentuk kata
 • Proses pembentukan kata
 • Pengimbuhan
 • Pemajmukan
 • Penggandaan
 • Golongan kata
            (i) Kata nama
            – am
            – khas
            – ganti nama
            (ii) Kata kerja
             – transitif
             –  tak transitif
            (iii) Kata adjektif
– kata adjektif sifatan atau keadaan
– kata adjektif warna
– kata adjektif ukuran
– kata adjektif bentuk
– kata adjektif waktu
– kata adjektif jarak
– kata adjektif cara
– kata adjektif perasaan
– kata adjektif pancaindera
          
 (iv) Kata tugas
– kata hubung
– kata seru
– kata tanya
– kata perintah
– kata pangkal ayat
– kata bantu      
– kata penguat
– kata penegas
– kata nafi
– kata pemeri
– kata sendi nama
– kata pembenar
– kata arah
– kata bilangan
– kata penekan
– kata pembenda             

Sintaksis
 • Definisi sintaksis
 • Ayat
(i) Definisi ayat
(ii) Binaan ayat          
(iii) Pola-pola ayat dasar
 • Frasa
(i) Definisi frasa
(ii) Jenis frasa
(iii) Binaan frasa
 • Klausa
(i) Definisi klausa
(ii) Jenis klausa
 • Susunan ayat
(i)  Susunan biasa
(ii) Susunan songsang
 • Ragam ayat
(i) Ayat aktif
(ii) Ayat pasif


Minggu 37
18 - 22
Okt.
 • Jenis ayat
(i) Ayat penyata
(ii) Ayat perintah
(iii) Ayat seru 
(iv) Ayat Tanya
 • Bentuk ayat
(i) Ayat tunggal
            (ii) Ayat majmuk
 • Proses penerbitan ayat
(i) Konsep ayat terbitan
(ii) Proses penerbitan ayat
– pengguguran
– penyusunan semula
             – peluasan

Minggu 38
25 - 29
Okt.
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Minggu 39
1 – 5 Nov.
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Minggu 40
8 – 12 Nov.
Analisis dan perbincangan Soalan dan Jawapan PAT


Minggu 41
15 - 19
Nov
Analisis dan perbincangan Soalan dan Jawapan PAT


Minggu 42
22 - 26
Nov
Analisis dan perbincangan Soalan dan Jawapan PAT


Ketua Unit
Bahasa Melayu Prauniversiti
SMK. Bandar Baru Salak Tinggi


Tajuk-tajuk Kertas 2  Pra-U B 2010
Bil./
Minggu/Tarikh
Tajuk
Catatan
Minggu 18
10 - 14
Mei
Minggu 19
17 - 21
Mei
Pendaftaran Pelajar Tingkatan 6 Bawah


Pengenalan tajuk-tajuk perbincangan esei tahun 2009, skop kajian dan pembahagian tugasan pembentangan kertas kerja.
Minggu 20
24 - 28 Mei

Pembentangan Karangan Pertama
 • Isu Penggunaan Bahasa yang salah pada papan tanda dan iklan bercetak
Analisis Kesalahan Bahasa
 • Latihan menyenaraikan kesalahan bahasa

Minggu 21
31 Mei - 4
Jun
Orientasi Tingkatan 6 Rendah

Minggu 22
21 - 25
Jun
Latihan Rumusan Pertama (Isu Pusat Makanan Halal)
 • Teknik Membina Isi/Idea Utama (IU) yang baik
Latihan Mengalih Bentuk Teks Pertama
 • Teknik mengalih bentuk teks mengikut segmen

Minggu 23
28 - 2
Julai


Pembentangan Karangan Kedua
 • Isu Kemalangan Maut Menjelang Perayaan Utama
 • Penulisan esei dan perbincangan
Analisis Kesalahan Bahasa
 • Latihan menyenaraikan kesalahan bahasa, mengemukakan alasan kesalahan dan pembetulannya

Minggu 24
5 - 9
Julai
Latihan Merumus Karangan Kedua (Isu Pertanian)
 • Teknik membina Isi Utama (IU) dan Kesimpulan rumusan (K) yang baik
Latihan Mengalih Bentuk Teks Kedua – Petikan Cerpen


Minggu 25
12 - 16
Julai
PKS 2

Minggu 26
19 - 23
Julai
Pembentangan Karangan Ketiga
 • Isu Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
 • Latihan dan bimbingan penulisan esei dan perbincangan
Analisis Kesalahan Bahasa
 • Latihan menyenaraikan kesalahan bahasa, mengemukakan alasan kesalahan dan pembetulannya.
Minggu 27
26 - 30
Julai
Latihan Merumus Karangan Ketiga
 • Teknik membina isi sampingan (IS) yang baik
Latihan Mengalih Bentuk Teks Ketiga – Prosa Klasik


Minggu 28
2 - 6
Ogos
Pembentangan Karangan Keempat
 • Isu Demam Denggi/Chikungunya
 • Latihan bimbingan penulisan esei dan perbincangan
Analisis Kesalahan Bahasa
 • Latihan menyenaraikan kesalahan bahasa, mengemukakan alasan kesalahan dan pembetulannya

Minggu 29
9 - 13
Ogos
Latihan Merumus Karangan Keempat
 • Teknik mengesan IU, IS, dan K
Mengedit draf rumusan
 • Latihan Mengalih Bentuk Teks Keempat - Drama


Minggu 30
16 - 20
Ogos
Pembentangan Karangan Kelima
 • Isu Gengsterisme dalam kalangan pelajar sekolah
Analisis Kesalahan Bahasa
 • Latihan menyenaraikan kesalahan bahasa, mengemukakan alasan kesalahan dan pembetulannya

Minggu 31
23 - 27 Ogos
Latihan Merumus Karangan Kelima
 • Teknik membina ayat yang gramatis
Latihan Mengalih Bentuk Teks Kelima - Sajak

Minggu 32
30 - 3
Sept
Pembentangan Karangan Keenam
 • Isu Kenaikan Harga Barang
Analisis Kesalahan Bahasa
 • Latihan menyenaraikan kesalahan bahasa, mengemukakan alasan kesalahan dan pembetulannya

Minggu 33
20 - 24
Sept
Latihan Merumus Karangan  Keenam
 • Teknik membina isi sampingan (IS) yang baik
Latihan Mengalih Bentuk Teks Keenam - Syair


Minggu 34
27 - 1 Okt.


Minggu 35
4 - 8
Okt.


Minggu 36
11 - 15
Okt.Pembentangan Karangan Ketujuh
 • Isu Kebanjiran Bahan-bahan Berunsur Lucah, Tahyul dan Ganas
Analisis Kesalahan Bahasa
 • Latihan menyenaraikan kesalahan bahasa, mengemukakan alasan kesalahan dan pembetulannya

Latihan Merumus Karangan Ketujuh
 • Teknik mengesan kesalahan struktur ayat
 • Mengedit draf rumusan
Latihan Mengalih Bentuk Teks Ketujuh – Teks Undang-Undang

Pembentangan Karangan Kelapan
 • Isu Kebanjiran Pendatang Asing Tanpa Izin
Analisis Kesalahan Bahasa
 • Latihan menyenaraikan kesalahan bahasa, mengemukakan alasan kesalahan dan pembetulannya


Minggu 37
18 - 22
Okt.
Latihan Merumus Karangan Kelapan
 • Teknik mengesan kesalahan struktur ayat
 • Mengedit draf rumusan
Latihan Mengalih Bentuk Teks Kelapan - Gurindam


Minggu 38
25 - 29
Okt.
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Minggu 39
1 – 5 Nov.
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Minggu 40
8 – 12 Nov.
Analisis dan perbincangan Soalan dan Jawapan PAT


Minggu 41
15 - 19
Nov
Analisis dan perbincangan Soalan dan Jawapan PAT


Minggu 42
22 - 26
Nov
Analisis dan perbincangan Soalan dan Jawapan PATKetua Unit
Bahasa Melayu Prauniversiti
SMK. Bandar Baru Salak Tinggi